خبرها

اخبار

خبرها

 جهاددانشگاهی کسب کار آموزشی\"بهره‌وری
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • برگزاری کارگاه آموزشی"بهره‌وری در کسب و کار تعاونی" در جهاددانشگاهی هرمزگان