خبرها

اخبار

خبرها

 دومین خوارزمی شد برگزار
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • دومین نشست تفسیر اجتماعی قرآن در دانشگاه خوارزمی برگزار شد