خبرها

اخبار

خبرها

 و استانداری چهارمحال‌وبختیاری زمینه‌های
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • زمینه‌های همکاری جهاددانشگاهی و استانداری چهارمحال‌وبختیاری بررسی شد