خبرها

اخبار

خبرها

 و معلمان لشکری پرداخت
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • پرداخت 100 درصدی حقوق، عیدی و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و طرح رتبه بندی معلمان