خبرها

اخبار

خبرها

 گوجه گرانی بقیه سرما
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • مقصر گرانی گوجه که سرما شد، مقصر گرانی بقیه کالا‌ها کیست؟